Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

Tidsplan: Inspelning och redigering del 1: Maj till December 2018                                                           Inspelning och redigering del 2: Januari till Augusti 2019                                        Inspelningsplatser: Stockholm, Danderyd, Tierps kommun (Lövstabruk), Uppsala, Sandviken.                      

Schedule: Recording and editing part 1: May to December 2018                                                      Recording and editing part 2: January to August 2019                                                                      Recording places: Stockholm, Danderyd, Tierp municipality (Lövstabruk), Uppsala, Sandviken.

Target users

Vad vill och kan filmen ge åskådaren? Hen kan reflektera över sitt liv och sin egen tillvaro i arbetslivet och att lita på sin egen styrka. Det innerliga konstnärliga budskapet att blåsa glas är inte huvudmoment i filmen utan de kloka reflektionerna om livet. 

Materialets varma flöden och inarbetning av form och innehåll. Det symboliska sättet att tolka livet, harmoni, vänlighetens version av vad som är väsentligt. Glaskonst i alla dess former har man ju sett i tidigare dokumentärfilmer, flödesbilder i verkstaden ledsagas av filosofiska betraktelser av själva livet, av att vara en tänkande och känslosam medborgare, om vårt liv här och nu. I kontrast till glastillverkningens snabba process känns Leif Ahrles tankar som sanningar för evigheten så som glasalstret är evigt när det står färdigt.            

                                                                                                                                                                What does the film want and what can it give the spectators? They can reflect on their lives and their own existence in working life and rely on their own strength. The heartfelt artistic message of blowing glass is not the main part of the film but the wise reflections on life.

The material's warm flows and incorporation of form and content. The symbolic way of interpreting life, harmony, version of friendliness of what is essential. Glass art in all its forms has been seen in previous documentary films, flow images in the workshop are accompanied by philosophical considerations of actual life, of being a thinking and emotional citizen, about our life here and now. In contrast to the fast-paced process of glass production, Leif Ahrle's thoughts feel like truths for eternity, as the glass art is eternal when finished.                                                                                                                                                    

Goal

Målet är att sända dokumentärfilmen på olika TV-kanaler och streamingtjänster.                                                                                                                                                                                                The goal is to broadcast the documentary film on different TV channels and streaming sites.

Budget

För att kunna genomföra dokumentären i år behövs ett ekonomiskt stöd. Ett önskemål är att täcka en del av kostnaderna 70.000 kronor genom Crowdculture.

Stödet kommer att användas för att genomföra ljudläggning, musik, färgkorrigering/Colorgrading, intervju, inspelnings- och redigeringsdel i Sandviken och Stockholmsområdet.

Filmens totala budget är, 440.000 SEK

Potentiell finansieringsplan ser ut enligt följande:   

Lars Bucans Kulturstiftelse: 20.000 SEK, Göranssonska Stiftelserna: 50.000 SEK, Kultur- och fritidsnämndens stipendier: 30.000 SEK, Kulturstipendium 2019: 20.000 SEK

Egen insats: 220.000 SEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      To be able to implement the documentary this year, financial support is needed. One wish is to cover some of the costs 70,000 SEK through Crowdculture.

The support will be used to perform sound recording, music, color correction/Colorgrading, interview, recording and editing part in Sandviken and the Stockholm area.

The film's total budget is, 440,000 SEK

Potential financing plan looks like this:

Lars Bucans Cultural Foundation: 20.000 SEK, Göranssonska Stiftelserna: 50.000 SEK, Culture and Leisure Board scholarships: 30.000 SEK, Culture grant 2019: 20.000 SEK

Own contribution: 220,000 SEK                                                

101%