Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

CrowdCultures blogg

Läs nyheter från CrowdCulture

Kulturfinansiering på den åttonde kontinenten

Publicerat: 20.02.2013

I dagarna släppte Myndigheten för kulturanalys sin rapport om crowdfunding i Sverige. Plattformen Crowdculture tas upp som ett exempel och fenomenet diskuteras.

Den digitala teknikens utveckling har påverkat vår värld. Det har påverkat vårt sätt att konsumera kultur och kommunicera med varandra. 2006 myntade journalisten Jeff Howe begreppet
Crowdsourcing i tidningen Wired. Ungefär vid samma tid väcktes en längtan efter ett digitalt community hos några kulturproducenter i Stockholm. Några år senare öppnade plattformen Crowdculture.

När Jeff Howe myntar begreppet Crowdsourcing beskrev han om något som redan pågick, ordet kom efter praktiken. Wikipedia var ett exempel på ett sådant gemensamt kunskapsprojekt. Genren crowdsourcing har utvecklats till en hel uppsättning av olika delar var av crowdfunding är en. Utvecklingen inspirerade oss och vi bestämde oss för att skapa en plattform där aktörer kunde stötta varandra i sina kulturproduktioner, kommunicera och involvera publiken och hitta nya vägar till finansiering.

Framväxten av det digitala landskapet kan liknas vid landstigningen av en ny kontinent, som när Columbus upptäckte Amerika. Internet blir då den åttonde kontinenten. Allt från nybyggare till pirater har börjat se möjligheter och kontinenten befolkas allt snabbare. Men hur ska detta nya landskap kultiveras, styras och kopplas samman med våra befintliga strukturer? Det är något vi måste bestämma gemensamt och det är viktiga frågor som rör rättvisa, yttranderätt och fördelningspolitik.

Efter en premiär på Dansens Hus läste vi en statusuppdatering av en teaterchef på Facebook: ”Alla var där”. Givetvis en sanning med modifikation förstår vi alla, men det uttrycker den osynliga mur som finns inom kulturområdet. Vi såg att det var svårt för nya oetablerade aktörer inom olika konstområden att få del av de gemensamma kulturmedlen och utrymme på de offentliga arenorna.

Med murarna i de befintliga strukturerna och den framväxande åttonde kontinenten som utgångspunkt, ville vi utforska nya vägar att producera och distribuera kultur. En vision om en digital plattform för kollaboration, publikinvolvering och finansiering föddes. 2009 öppnade Crowdculture Alfa.

Crowdculture har sedan starten kategoriserats som en crowdfundingplattform av medier och bransch, men visionen och sidan startades lång innan det fanns som begrepp.

Crowdculture startade som en plattform för att synliggöra kulturell produktion, skapa möjligheter för kollaboration, crowdsourcing av kompetens och resurser, publikinteraktion och ökat medborgarinflytande över de offentliga medlen. Finansieringsmodellen ger sidans community makt att besluta var de offentliga medlen ska gå, beslut genom crowdsourcing. När sidan utvecklades två år senare lades en ny tjänst till efter feedback från användarna, vilket gjorde det möjlighet för projekten att även ta emot donationer av valfri storlek. Detta har fått namnet crowdfunding.

Crowdfunding är en liten del av de verktyg som plattformen erbjuder. Idén med plattformen är inte en ”jakt efter medborgarfinansiering” eller breddad finansiering. För oss handlar det fortfarande om att bygga ett digitalt community där offentliga medel kan delas ut utifrån en crowdsourcad princip som ett komplement till traditionella beslut av handläggare.

Vi är mycket glada för att det nu har gjorts en rapport på området och att intresset för produktion, interaktion och finansiering på den åttonde kontinenten har vuxit. Rapporten tar dock upp crowdfunding och ”givartrenden” som ett fristående fenomen utan att sätta in det i en större kontext. Vi hoppas att strategier för utveckling av den digitala kontinenten fortsätter intressera fler att skapa nya idéer och utvärdera gamla för att sträva mot bra lösningar i en digital tid.

I Sverige har vi en lång och god tradition av offentligt finansierad kultur. Detta är viktigt av många anledningar och vi måste se till att det värnas om och inte skärs ner i ”jakten” efter den breddade finansieringen. Crowdculture var den första plattformen som kopplade samman offentliga bidrag och crowdsourcing. Ett par år senare startade plattformen Funded by Me en linkande idé, men med en annan fördelninglogik, som i rapporten kallas Andelsprincipen. Det fenomen vi ser i Sverige att koppla samman de offentliga strukturerna med crowdfunding och crowdsourcing är unikt i världen och borde tittas närmare på utifrån ett politiskt perspektiv.

Rapporten från kulturanalysmyndigheten beskriver två modeller av fördelning som sker on-line i Sverige ”Konkurrensprincipen” och ”Andelsprincipen”. Den första beskriver fördelningspricipen på Crowdculture och sägs göra att kreatörer inte uppmanas att uppmuntra kollegor till att göra kampanjer on-line eftersom pengarna kan ta slut. Det är förvisso sant men det gäller för alla fonder, stiftelser och stödfunktionaliteter med fast budget. Till exempel är konkurrensen om Konstnärsnämnden pengar stenhård och endast 9 % av de sökande får medel.

Den andra modellen, ”Andelsprincipen” gör oss mer oroliga. Alla Svenska crowdfundingplattformar blev inbjudna av .SE stiftelsen att testa, men vi valde att avstå då vi upplever den vara oförenlig med en kulturpolitik. ”Andelspricipen” har blivit ett resultat av diskussionerna kring ”breddad finansiering”. Det innebär att offentliga fonder medfinansierar privata investeringar med 50 %. De offentliga aktörerna låter alltså ekonomin stå före kulturpolitiken, breddad finansiering blir viktigare än innehållet. Det är också mycket olyckligt ur ett maktperspektiv. En person med stor plånbok och rikt nätverk kan ”köpa loss” en större andel offentliga medel än någon med mindre kapital.

Andelsprincipen har testats av två aktörer; Stockholms stads fond för Innovativ kultur och .SE stiftelsen. Fyra projekt fick medfinansiering från .SE stiftelsen och ett av Innovativ kultur. Det sistnämnda uppfyller enligt vad vi ser på webben inte kriterierna man ställt upp om att nå full finansiering samt en tredjedel från näringsliv, en tredjedel från individer. Vi ser det som svårt att utvärdera denna modell då det är för få bidrag att titta på.

När vi nu utforskar den nya kontinenten är terrängen i början snårig och det kan vara svårt att se vad som är rätt och fel, men en sak vet vi och det är att de ideologier som verkat i den gamla världen verkar även i den nya. Innan allt för fasta strukturer skapas bör vi diskutera och reflektera kring hur vi ska styra och befolka den åttonde kontinenten och hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ett fritt och starkt kulturliv med kopplingar till strukturerna vi redan byggt upp i den fysiska världen.

Läs även Crowdcultures 2012 års rapport med siffror och resultat från de förra året:
http://www.scribd.com/doc/116846190/Crowdculture-sammanfattning-och-analys-2012

 

Tillbaka till bloggen